Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

Policy

Bostadsrättsinnehavarna är solidariskt ansvariga för bostadsrättsföreningen.

Detta innebär att bostadsrättsinnehavarna skall hjälpas åt att tillvarata fastighetens och föreningens intressen. Ett medlemskap medför ett ansvar att sköta och driva den fastighet som vi alla gemensamt äger. Det är svårt att utöva det ansvaret om man inte själv bor i huset. Ju fler som hyr ut i andra hand desto svårare blir det att sköta fastigheten.

 Som andrahandsupplåtelse räknas såväl bostadsrättsinnehavarens uthyrning mot ersättning som om han/hon låter någon annan bo i lägenheten kostnadsfritt. 

 All andrahandsuthyrning skall godkännas av styrelsen. Den som utan godkännande hyr ut sin bostadsrätt kan, enligt bostadsrättslagen, sägas upp och därmed riskera att nyttjanderätten förloras.

 Grundförutsättningar 

 • Att medlem har fullgjort sina åtaganden gentemot föreningen t.ex. reglerat alla sina ekonomiska åtaganden
 • Som medlem är du ansvarig och har betalningsansvaret för bostadsrätten under hela uthyrningsperioden
 • Medlemmen informerar hyresgäst om föreningens Ordnings- och trivselregler och att dessa följs

 

Regler 

 • Skäl för upplåtelsen skall föreligga
 • Korttidsuthyrning godkänns inte 
 • Uthyrningstiden bör normalt inte överstiga 12 månader
 • Varje ansökan prövas individuellt av styrelsen

 

Ansökan skall vara skriftlig och styrelsen tillhanda minst fyra veckor före tilltänkt tillträdesdatum samt innehålla:

 • Skäl till uthyrning
 • Tidpunkt för under vilken uthyrning skall ske 
 • Fullständiga personuppgifter på såväl medlem som hyresgäst
 • Kontaktuppgifter hur medlemmen kan nås under uthyrningstiden
 • Information till Örehus Fastighetsförvaltning vart avgiftsavierna ska skickas under uthyrningstiden

 

Efter styrelsens godkännande skall kontrakt upprättas mellan medlem och hyresgästen.   Kopia av kontrakt i 2 ex skall lämnas till styrelsen. 
Om styrelsen avslår en ansökan kan bostadsrättshavaren vända sig till hyresnämnden och få sin sak prövad.

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning policy