Ansvarsfördelning

I en bostadsrättsförening skiljer man på de delar som är gemensamma för föreningens fastighet och de som hör till bostadsrätterna. I vissa fall är gränsdragningen självklar. Det är t.ex. lätt att inse att trappuppgången tillhör den gemensamma delen. I andra fall kan gränsdragningen vara mindre självklar. Se föreningens stadgar! Det är viktigt att känna till gränsdragningen mellan föreningens ansvar och ditt ansvar som bostadsrättshavare.   

 

Balkonger och uteplatser

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ha blomlådor eller annat hängande på utsidan av balkongerna. Respektive bostadsrättshavare ansvarar för att det ser snyggt och prydligt ut på dennes balkong/uteplats. Det är inte acceptabelt att där förvara föremål som inte hör till normal balkong- eller altanmöblering och som gör att det ser skräpigt ut. 

 • Av säkerhetsskäl ska blomlådor och amplar placeras innanför balkongräcket.
 • Det är av brandsäkerhetsskäl endast tillåtet att grilla med elektrisk grill på balkong. Boende med uteplats får på eget ansvar och med hänsyn till omkringboende grilla även med kolgrill.
 • Tänk på att rökning på balkongen kan vara störande för dem som bor intill.
 • Tillstånd och eventuellt bygglov krävs före montering av markiser. Endast den utvalda mörkgröna kulören är godkänd. Kontakta styrelsen för mer information.

 

Barnvagnsrum

 • I källargången vid trappa C finns ett låst barnvagnsrum. För att solidariskt dela på utrymmet i barnvagnsrummet har beslutats att sätta gränsen till en barnvagn per familj. Denna barnvagn skall dessutom vara i aktivt bruk.
 • Endast barnvagnar får förvaras i barnvagnsrummet, inte cyklar, pulkor, leksaker m.m.

 

Bredband och telefoni
Föreningen betalar tills vidare de fasta avgifterna för medlemmarna för såväl bredband som telefoni. Varje hushåll är själv betalningsansvarigt för samtalsavgifter för telefonin, tecknade tillval för bredbandstjänsten såsom nummerpresentation, uppgradering av hastighet eller kanalutbud, säkerhetspaket, m.m.  Kostnader för eventuella tillval, fakturerar Telenor direkt på abonnenten. Notera särskilt, att de routrar och annan utrustning (digitalboxar, WiFi-bryggor, etc.) som ingår i gruppanslutningsavtalet, ägs av Telenor. Det är varje abonnents skyldighet att skicka tillbaka sin lånade utrustning till Telenor den dag man t.ex. flyttar från fastigheten. Vid överlåtelse kan man även flytta över abonnemanget till köparen. Kontakta Telenors kundtjänst så hjälper de dig.                                         Observera! Hemtjänstens trygghetslarm fungerar endast via Telias fasta nät.

 

Cykelförvaring

I fastigheten finns totalt fyra cykelförvaringsplatser, två inomhus och två utomhus. Inomhusplatserna finns vid gavlarna i garaget. Utomhus finns ett låst inhägnat utrymme, beläget vid husets södra gavel, till vilket husets portnyckel passar. Vid den norra gaveln, tillhör cykelställen på gångbanans högra sida upp mot gården föreningen. Cykelförvaringsplatserna är endast till för cyklar och barnkärror som brukas aktivt.                     
Observera! Det är inte tillåtet att parkera cyklar på trottoaren framför huset.

 

Gemensam el

Föreningen tillämpar så kallad gemensam el vilket innebär, att all el köps in gemensamt via föreningens fastighetsabonnemang. Föreningen har för närvarande avtal med EON avseende såväl nätavgift som förbruknings-el. Priset på el är rörligt och handlas på den nordiska elbörsen Nordpool. F.n. sköter Our Energy avläsning och sammanställning av lägenheternas elförbrukning. Förbrukningen sammanställs i 3-månaders perioder; dec-feb, mar-maj, jun-aug och sep-nov. Via datafiler för Our Energy över uppgifterna till Örehus, som debiterar respektive lägenhets elförbrukningen på månadsavierna. Förbrukningen för månaderna dec-feb sammanställs i mars och kostnaden debiteras på avierna för apr-jun. Förbrukningen för mar-maj debiteras på avierna för jul-sep, osv. Kostnaden för förbrukad el = snittpriset per kWh som föreningen betalat för respektive 3-månaders period.

 

Gemensamma utrymmen

Föreningen gemensamma utrymmen/faciliteter omfattar bl.a. gräsmatta, trädgårdsmöbler, grillplats, boulebana, garage, källar-, cykel-, barnvagnsförråd, tvättstugor och torkrum. Städning av källargångar, källartrappor, cykel- och barnvagnsrum sker enligt avtal fyra gånger per år. Källarröjningar ingår inte i städavtal.

 

Grillning                                                

Utöver den gemensamma grillplatsen, får boende med uteplats även grilla på denna. Grillning sker på eget ansvar och med hänsyn till omkringboende. Ständigt grillande och/eller grillning på olämpliga tider är inte acceptabelt. Om möjligt, visa hänsyn genom att placera grillen så att röken inte stör grannarna. Med tanke på brandfara, ha alltid vatten, blöt handduk, brandfilt eller liknande i beredskap när du grillar.                                
OBS! På balkonger är det endast tillåtet att använda elektrisk grill.

Husdjur 

 • Husdjur får endast rastas utanför föreningen område.
 • Enligt den kommunala ordningsstadgan ska husdjur hållas kopplade inom bostadsområden.
 • Det finns barn och vuxna som är allergiska mot hundar och katter, därför ska allmänna utrymmen och hissar alltid hållas rena. 

 

Lägenhetsnummer

Varje lägenhet har enligt den ekonomiska planen åsatts ett internt 3-siffrigt lägenhetsnummer. Respektive lägenhetsnummer, står på ditt upplåtelseavtal/överlåtelsekontrakt. Du använder detta lägenhetsnummer vid kontakter med till exempel styrelsen, föreningen, föreningens ekonomiske förvaltare, banker, etc. Därutöver har Lantmäteriet tilldelat varje lägenhet ett nationellt 4-siffrigt lägenhetsnummer åt lägenhetsregistret. Dessa 4-siffriga nummer rör folkbokföringen av Sveriges medborgare. En förteckning över de båda lägenhetsnumren finns på anslagstavlan i postrummet.

 

Markis

Vid nyanskaffning av markis till balkonger och uteplatser, godkänns endast enfärgad, mörkgrön markisväv. Detta för att värna om en enhetlig utomhusmiljö. OBS! Det kan krävas bygglov för att sätta upp en markis!

 

Miljöstation

Föreningens miljöstation är belägen på föreningens tomtmark bakom busskuren på Tessins väg. Kärlskåpen är anslutna till passagesystem och öppnas med tagg. Samtliga luckor låses upp när du håller din tagg mot taggläsaren på stolpen till höger vid miljöstationens ingång. Observera att låssystemet är automatiskt tidsinställt och helt låst mellan 23:00 – 06:00. Detta för att undvika olägenheten av glaskross m.m för de som bor nära miljöstationen.

Det finns kärlskåp för matavfall, restavfall, tidningar, pappersförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, metall och plast.  Glödlampor och batterier läggs i behållarna som finns i källargången vid nischen med matavfallspåsarna i anslutning till B-trappan .                                                                                                                                 

OBS! Grovsopor får inte lämnas i miljöstationen. 

Mot en avgift på 150 kr forslar VA-Syd bort uttjänta vitvaror. Då tjänsten måste beställas av föreningen, ombedes du vid behov kontakta styrelsen. Kostnaden på 150 kr + en administrationsavgift på 250 kr kommer att föras på din månadsavgift. I annat fall hänvisar vi till stadens återvinningsstationer. 

 

Pantsättningsavgift

Föreningens stadgar medger att en pantsättningsavgift tas ut vid belåning av lägenheten. Syftet med pantsättningsavgiften är att täcka de administrativa kostnaderna när lägenheten används som säkerhet vid lån. Vid belåning är förvaltaren och föreningen bland annat skyldiga att korrespondera med banker och andra långivare. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren. Pantsättningsavgiften är f.n. 1% av gällande prisbasbelopp.

 

Paraboler/antenner

Det är inte tillåtet att sätta upp privata paraboler eller antenner.

 

Postrum

Föreningens gemensamma postrum är beläget i källarplanet i trappa B. Varje lägenhetsinnehavare har kvitterat ut 2 st nycklar till den egna postboxen. Borttappade nycklar eller skador på lås skall meddelas styrelsen. Ersättningsnycklar eller nytt lås debiteras lägenhetsinnehavaren. Se kostnad under sökord Nycklar.

Var och en ansvarar själv för oönskad samhällsinformation, post, reklam, m.m. Denna kan lämpligtvis kastas i miljöstationen och ska givetvis inte lämnas i postrummet.

 

Rökning

Rökning utanför trapphusentréerna, i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. Utanför vissa trapphusentréer finns friskluftsintag, där röken kan ta sig in i fastigheten. Det är självklart inte heller tillåtet att kasta fimpar på marken utanför våra portar eller från balkongerna.

 

Sophantering

Se ”Miljöstation”

 

Störningar

Om någon upplever att man blir störd av något eller någon boende i föreningen, bör lösning alltid först försöka nås via samtal mellan berörda parter. Om det inte går att komma fram till en lösning av problemet, blir nästa steg att ta kontakt med styrelsen. Fyll i en blankett och lämna till styrelsen.

Det finns inga enkla svar på vad som kan räknas som en allvarlig störning. Ett visst mått av störande ljud anses som ett normalt inslag i boendet i flerfamiljshus. Man tvingas acceptera vissa s.k. lindriga störningar även om de kan sägas ha en viss skadlig inverkan på hälsan.

Allmänt om hanteringen av klagomål i en brf och styrelsens ansvar:

Då styrelsen skriftligen får in klagomål från medlem rörande annan medlem har styrelsen skyldighet att agera och skriftligen informera berörd/berörda om klagandes syn. Störningen måste därefter upphöra. För den som använder sin lägenhet på sådant sätt, att det är störande eller till men för föreningen eller någon medlem i föreningen, kan rätten till lägenheten förverkas. I praktiken innebär detta, att om man inte vidtar rättelse efter skriftligt meddelande från styrelsen om klagomål, kan man till slut bli tvingad att flytta.

 

Säkerhetsdörrar

För att få enhetlighet i trapphusen, godkänns endast den modell/typ av säkerhetsdörr som redan finns installerad i flertalet av bostadsrättsföreningens lägenheter. Tidningshållaren skall vara i rostfritt stål.

Kontakta Secor/Dörrteamet alternativt styrelsen vid efterbeställning av säkerhetsdörr.

 

Trapphusen

Trapphusen nås från Sergels väg och via källargången med ingångar vid garagenedfarten samt trappan mot Tessins väg. Nämda dörrar öppnas med tagg eller nyckel. Trappstädning och putsning av entréfönster sker enligt avtal en gång per vecka.

 

TV
Boende som så önskar kan på egen bekostnad uppgradera till ett större utbud. Du måste då själv kontakta Telenor. Notera också att router, digitalbox och WiFi-brygga som ingår i gruppanslutningsavtalet ägs av Telenor. Det är varje abonnents skyldighet att skicka tillbaka detta till Telenor den dag man t.ex. flyttar från fastigheten. Utrustningen kan eventuellt överlåtas till köparen av din bostadsrätt, men kontakta för säkerhets skull Telenor och fråga hur de vill att utrustningen ska hanteras.

 

Tvättstugor

I fastigheten finns två tvättstugor belägna i källargången vid trappa A och trappa C. Varje lägenhet har tillgång till ett markeringslås som sätts i tvättstugans dörrlås under tvättiden. Tvättid bokas på den digitala tvättbokningstavlan vid ingången till respektive tvättstuga eller via en app i sin mobiltelefon. Inloggningsuppgifter erfordras och erhålls från bokatvattid.se.

 • Respektera tvättider. Även om tvättstugan är tom, kan den vara bokad. Kontrollera på tavlan. Man frågar först innan man lånar någon annans tvättid.
 • Tvättstugorna får användas alla veckodagar och varje tvättpass varar i tre timmar. Första tvättpasset börjar kl. 07.00 och sista tvättpasset slutar kl. 22.00. Torkrummet får behållas 1 tim efter avslutat tvättpass.
 • Efter varje tvättpass ska golven sopas eller spolas, maskinerna torkas av, tvättmedelsrester avlägsnas och luddfilter rengöras.
 • Fel på maskiner ska omgående rapporteras till husvärden.
 • Städning sker enligt avtal en gång per månad.
 • Kostnad för borttappade cylindrar eller nycklar se kostnad under rubriken nycklar.

  

Källarförråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Dessa ska vara tömda och städade vid avflyttning. Dörrarna in till källarförråden skall alltid vara stängda och låsta.

 

Värme

För närvarande levererar E-on fjärrvärmen till föreningen. Uppvärmningen av fastigheten styrs av ett system som känner av yttertemperatur m.m. Innomhus regleras uppvärmningen via termostatventilerna på radiatorerna. Uppvärmningen av lägenheter, lokaler och övriga utrymmen, förbrukar merparten av den energi som används i hemmen. Om du ska vädra, stäng av termostatventilen och öppna balkongdörr eller fönster på vid gavel en kort stund.